Podmínky užívání

1. Úvodní ustanovení
Tyto všeobecné Podmínky užívání (obchodní podmínky) upravují veškeré vztahy poptávkového portálu www.poptejbydleni.cz (dále jen "portál") a jejich provozovatelů (viz. níže) se všemi uživateli (právnickými a fyzickými osobami), které využívají služeb poptávkového portálu, pokud nejsou upraveny ve zvláštních obchodních podmínkách. Odchylná ujednání mezi smluvními stranami v tomto případě mají přednost před těmito podmínkami. Tyto obchodní podmínky rovněž upravují veškeré vztahy portálu www.poptejbydleni.cz, které se týkají zprostředkování nabízených služeb, reklamní činnosti, marketingu a zpracování dat.

Portál www.poptejbydleni.cz je provozován fyzickými osobami:
Ing. Jakub Langr, IČ: 88814386
Petr Ejem, IČ: 04474473

2. Přehled služeb
Server umožňuje fyzickým osobám podnikatelům, právnickým osobám a dalším osobám a subjektům, které mají přidělené identifikační číslo v ČR (dále jen „Partner“ nebo „Partneři“), možnost:

 • vyhledávání v aktuálních poptávkách nemovitostí
 • přihlášení se k odběru nových poptávek na email

Portál dále umožňuje poptávajícímu subjektu (fyzická nebo právnická osoba, která poptává nemovitost, dále jen „Poptávající“) zadat svou poptávku do systému, a to ZCELA ZDARMA. Tato poptávka bude po zkontrolování administrátorem Serveru rozeslána vhodným Dodavatelům a Poptávající tak získá nabídky od těchto dodavatelů. Bližší podmínky této služby jsou popsány v bodě 6 těchto Podmínek.

3. Registrace Partnera portálu
Registrace dodavatele je provedena vyplněním registračního formuláře na webu www.poptejbydleni.cz. Registrace je pro všechny Partnery zdarma.

Partner je při registraci povinen řádně a pravdivě uvést povinné údaje o sobě (název subjektu, kontaktní adresa, identifikační číslo, kontaktní osoba apod.) Provedením registrace Partner prohlašuje, že se seznámil s těmito Podmínkami a že s nimi souhlasí. Zároveň tím potvrzuje, že se seznámil s obsahem internetové stránky www.poptejbydleni.cz a s principem fungování těchto služeb a že s nimi bez výhrad souhlasí. V době registrace musí mít Partner identifikační číslo IČ platné (dle obchodního rejstříku nebo jiného veřejného rejstříku) a aktivní (nemá ukončenou nebo přerušenou činnost). Partner je povinen informovat provozovatele Portálu o změnách, které mohou ovlivnit platnost registrace. Dále je povinen informovat provozovatele o změně kontaktů a kontaktní osoby jednající za Partnera.

Po vyplnění registračního formuláře obdrží Partner od provozovatele přístupové údaje do administračního rozhraní www.poptejbydleni.cz na mail, který uvedl při registraci. Partner, kterému provozovatel poskytl přístup do svého on-line rozhraní, se zavazuje nesdělovat třetím osobám přístupové údaje do on-line rozhraní, chránit údaje o svém uživatelském jménu a přístupovém heslu před zneužitím ze strany třetích osob a nevyužívat on-line rozhraní pro jiné účely, než účely podle uzavřené smlouvy s provozovatelem. Provozovatel může v případě podezření na zneužití kdykoliv přístup do on-line rozhraní Partnerovi odebrat, omezit jej či změnit jeho heslo. Bude-li se tato situace zneužití údajů opakovat, bude Partnerovi služba provozovatelem Portálu zrušena bez náhrady.

Partner může využít službu pouze pro účely, k nimž je určena. Partner není oprávněn využívat službu jiným způsobem, zejména za účelem monitoringu počtu poptávek, sbírání kontaktů a jejich použití jinak než k zaslání nabídky poptávajícímu, k účelům konkurenčním vůči službě provozovatele, k porušování právních předpisů anebo dobrých mravů, k jinému vytěžování databáze než pro svoje osobní účely, dalšímu šíření poptávek či jiných částí databáze Portálu a k jiným závadným účelům. Partner není oprávněn zasílat poptávajícím bez jejich souhlasu nevyžádaná obchodní sdělení, ledaže by to umožňovaly právní předpisy. V případě porušení těchto podmínek může provozovatel ukončit registraci dodavatele a ostatní placené i neplacené služby. Partner v takovém případě nevzniká nárok na vrácení peněz za placené služby.

Provozovatel má dle vlastního uvážení právo nezveřejnit na Portálu nebo odmítnout, pozastavit či zrušit registraci Partnera, či přerušit či omezit poskytování služby Partnerovi, který:
 • uvádí nepravdivé údaje o sobě nebo o své firmě
 • se registruje se účelově kvůli možnosti získání informací o poptávajících (zejména monitoring počtu poptávek anebo kvůli jiným negativním účelům)
 • nesplňuje tyto Podmínky, zejména pravidla pro registraci Partnera a práva a povinnosti Partnera by mohl poškodit dobré jméno provozovatele
 • porušuje tyto Podmínky.
V takovém případě má provozovatel právo smluvní vztah s Partnerem okamžitě ukončit a Partner nemá nárok na vrácení adekvátní části z uhrazené ceny služby.

4. Pravidla pro odběr poptávek
Ve chvíli registrace není nastaven žádný odběr nových poptávek. Zasílání je nutné aktivovat v administraci - Nastavené zasílání. Zasílání poptávek není placenou službou.

5. Placené služby
Jedinou placenou službou je předplatné. Každé předplatné je možné aktivovat na 6 nebo 12 měsíců. Aktivováním některého z balíčku jsou zpřístupněny kontakty zadavatele poptávky. Kontaktní údaje jsou zobrazeny v detailu každé poptávky nemovitosti. Služba je aktivována uhrazením předepsané platby. Provozovatel zprostředkovává kontakt na zadavatele poptávky. Nemůže však garantovat, že poptávka bude realizována.

Poptávky (informace o poptávce a informace v poptávce uvedené) obdržené na email nesmí Partner dále upravovat, kopírovat, šířit, vystavovat, zveřejňovat, poskytovat, distribuovat, předávat, reprodukovat, licencovat, převádět apod. Informace, které Partner na email obdrží, slouží pouze k vytvoření nabídky pro poptávajícího, zaslání nabídky poptávajícímu a navázání spolupráce s poptávajícím. V případě, že Partner použije zaslané poptávky v rozporu s ustanovením předchozích vět tohoto bodu Podmínek, zavazuje se zaplatit provozovateli Portálu smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každou takto užitou jednotlivou poptávku. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů od okamžiku, kdy Partner obdrží písemnou výzvu provozovatele k jejímu uhrazení. Provozovatel si v takovém případě vyhrazuje právo ihned ukončit registraci Partnera a ukončit služby objednané a uhrazené Partnerem bez nároku na vrácení peněz.

Platba za služby (předplatné balíčky) je prováděna pomocí platební brány GoPay, která nabízí veškeré platební metody - expresní online platba, převod na bankovní účet, platba kartou, PayPal.

6. Pravidla pro zadávání poptávek Poptávajícími
Těmito pravidly se řídí Poptávající a odesláním poptávky s nimi bez výhrad souhlasí. Poptávka musí mít řádně vyplněné pravdivé kontaktní údaje a popis. Popis poptávky musí být vyplněn s maximální odpovědností. Poptávající nesmí do systému vkládat takové poptávky, které slouží k monitoringu trhu, konkurenčního prostředí, nekalé soutěži nebo k jiným negativním účelům. Prvotním a jediným zájmem poptávajícího musí být nalezení nemovitosti. Poptávající souhlasí s tím, že se údaje vyplněné v poptávce mohou zobrazit i na partnerských serverech provozovatele.

Poptávající souhlasí s poskytnutím osobních údajů provozovateli Portálu a jeho spolupracujícím firmám, zejména Partnerům. Poptávající souhlasí s odesláním informací uvedených v poptávce na emaily a případně adresy Partnerů. Poptávající souhlasí s tím, že mu mohou chodit na email nabídky od Partnerů, tyto nabídky jsou v plné kompetenci jednotlivých Partnerů a provozovatel za ně nenese žádnou odpovědnost. Provozovatel Portálu má právo zasílat poptávajícím na email zprávy s novinkami Portálu nebo provozovatele, s reklamním obsahem a nabídkou třetích stran. Poptávající souhlasí s případnou úpravou obsahu poptávek tak, aby byl zachován smysl poptávky.

Provozovatel má právo údaje uvedené Poptávajícím v poptávce zveřejnit na Serveru a rozeslat poptávku vhodným Partnerům.

Provozovatel má právo dle vlastního uvážení nezveřejnit na Serveru, nerozeslat Dodavatelům a odmítnout poptávky:
 • které nemají dostatečně vyplněny kontaktní údaje a popis poptávky
 • za kterými se skrývá reklama, nabídka třetích stran nebo poptávajícího, či propagace zboží nebo služeb
 • které zjevně slouží k získání informací o Partnerech, zejména monitoring trhu cen a konkurenčního prostředí
 • které nemají vyplněny pravdivé údaje
 • které mohou ohrozit dobré jméno provozovatele nebo jsou v rozporu s právními předpisy či dobrými mravy

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za nabídky od Dodavatelů, které díky Serveru obdrží Poptávající.

Provozovatel si vyhrazuje právo provádět případné změny v podmínkách, službách, údajích apod., které již jsou používány a zveřejněny, a to i bez předchozího upozornění.

7. Ochrana osobních údajů
Poptávkový portál www.poptejbydleni.cz svou činností zpracovává informace, které mají charakter osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů. Provozovatel portálu je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce osobních údajů.

Dostupné údaje
Osobní údaje jsou dobrovolně poskytovány portálu www.poptejbydleni.cz formou poptávky, která obsahuje jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Tyto informace nejsou veřejně přístupné. K citlivým údajům mají přístup jen registrované firmy, makléři a partneři portálu.

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Souhlasím se zpracováním osobních údajů. Zpracování osobních údajů upravuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Souhlas je udělen zadavateli poptávkovému portálu www.poptejbydlení, resp. jeho provozovateli. Souhlas uděluji na dobu 1 rok ode dne odeslání osobních údajů. Beru na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné a že jej mohu kdykoli odvolat. Jsem srozuměn s tím, že zpracování osobních údajů bude provádět poptávkový portál www.poptejbydleni.cz, prostřednictvím svých elektronických systémů. Jsem informován o tom, že mám právo na informaci o tom, jaké osobní údaje, k jakému účelu a jakým způsobem jsou o mně zpracovávány. Pokud zjistím nebo se domnívám, že správce provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat správce o vysvětlení, nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

8. Závěrečná ustanovení
Provozovatel Portálu neručí za bezchybnost systému, i když se o to usilovně snaží, a proto jakékoliv chyby či poškození Partnera (zejména neobdržení poptávky/veřejné zakázky či chybnými údaji v nich) nezakládají nárok Partnera na náhradu škody ani žádný jiný nárok.

Provozovatel v žádném případě neručí za smluvní vztah mezi poptávajícími a Partnery, jakékoliv škody vzniklé v důsledku činnosti Partnera vůči poptávajícímu či v důsledku nevhodné, chybné či jinak vadné poptávky poptávajícího, kdy může vzniknout škoda Partnerovi nelze vymáhat po provozovateli tohoto poptávkového severu. Vzniknou-li v důsledku porušení těchto Podmínek nebo jinou činností třetí straně vinou Partnera či vinou poptávajícího ztráty nebo škody, nese Partner či poptávající, který tyto ztráty nebo škody způsobil, plnou odpovědnost a provozovatel Portálu je oprávněn vydat třetí osobě kontaktní údaje Partnera; současně může provozovatel na poptávajícím či Partnerovi vymáhat náhradu škody (zejm. poškození dobrého jména Portálu), kterou poptávající či Partner svým jednáním způsobil. Provozovatel má nárok na náhradu škody či nemajetkové újmy v případě poškození dobrého jména Portálu, jež mu Partner svým jednáním způsobil.

Provozovatel má nárok na náhradu škody či nemajetkové újmy v případě poškození dobrého jména Portálu, jež mu Partner svým jednáním způsobil.

Partner uskutečněním registrace souhlasí s tím, že provozovatel může používat jím poskytnuté údaje k marketingovým účelům.

Provozovatel nezodpovídá za správnost informací, které vkládá formou poptávky třetí strany (poptávající).

Provozovatel může tyto Podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit, a to i bez předchozího upozornění.

Smluvní strany výslovně ujednávají, že provozovatel je oprávněn odmítnout plnění podle uzavřené smlouvy i pro případ, kdy Partner bude v prodlení se splněním svého jiného závazku (vzniklého z jiného právního důvodu) vůči provozovateli.

Provozovatel může odstoupit od smlouvy, pokud je jednání Partnera opakovaně či hrubým způsobem v rozporu s Podmínkami, zákonem či dobrými mravy. Smlouvy uzavřené na dobu neurčitou může kterákoliv ze smluvních stran ukončit písemnou výpovědí i bez uvedení důvodu, přičemž výpovědní doba je dvouměsíční a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi; možnost sjednání doby, po kterou není možné smlouvy vypovědět, není tímto ujednáním dotčena.

Provozovatel má právo v případě neplacené služby rozsah poskytovaných služeb kdykoliv omezit, službu přerušit či ji zrušit, aniž by o tom informoval poptávající či Partnery.

K řádné funkčnosti služeb poskytovaných na serveru www.poptejbydleni.cz je třeba povolit používání cookies. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 11. 2015